Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7514/BKHĐT-KTĐPLT
V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, Thành phố

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Văn bản số 6603/VPCP-KTTH ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ đồng ý cho các địa phương được sử dụng một phần kinh phí từ nguồn tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2014 đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo tại Văn bản số 70/BKHĐT-TH ngày 06/01/2016 để thực hiện chính sách hỗ trợ nước tập trung theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn triển khai thực hiện như sau:

- Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, Thành phố chỉ đạo rà soát kết quả thực hiện Đề án của các địa phương đã được phê duyệt, đẩy nhanh tốc độ thực hiện và giải ngân kinh phí đã được thông báo.

- Các địa phương cần ưu tiên thực hiện các chính sách về hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề, mua sắm máy móc nông cụ phục vụ sản xuất nhằm thực hiện Nghị quyết số 539/NQ-UBTVQH13 ngày 30/10/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII. Trong trường hợp có nhu cầu cấp bách về giải quyết nước sinh hoạt, các địa phương được sử dụng một phần kinh phí từ nguồn tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2014 đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo tại Văn bản số 70/BKHĐT-TH ngày 06/01/2016 để thực hiện chính sách hỗ trợ nước tập trung theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:

+ Đối với đầu tư xây dựng mới các công trình nước sinh hoạt tập trung: chỉ bố trí kinh phí thực hiện những công trình nước sinh hoạt ở thôn theo đề án của địa phương thuộc Quyết định số 1592/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ đã được phê duyệt. Tổng mức đầu tư cho một công trình, chủ đầu tư căn cứ vào tình hình thực tế để phê duyệt dự án đầu tư; trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ bình quân 1.300 triệu đồng/công trình.

+ Đối với duy tu bảo dưỡng: chỉ thực hiện các công trình nước sinh hoạt tập trung đã được đầu tư xây dựng theo Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004; Quyết định số 1592/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2009 và Quyết định Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Các địa phương chủ động bố trí từ nguồn cân đối ngân sách địa phương và lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp khác đầu tư xây dựng các công trình nước sinh hoạt tập trung với quy mô phù hợp đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của người dân.

- Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các địa phương có văn bản gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc để để cùng phối hợp xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban Dân tộc;
- Lưu: VT, Vụ ĐP (1), Định.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Quang Thu