Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5328/VPCP-KGVX
V/v ưu tiên vắc xin phòng COVID-19 cho lực lượng y tế tư nhân

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế,
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam có văn bản số 54/CV-BVTN ngày 28 tháng 7 năm 2021 (bản chụp kèm theo), kiến nghị "Ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho lực lượng y tế tư nhân tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19". Về việc này, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc phân bổ, tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng, bảo đảm không phân biệt giữa lực lượng y tế công - tư.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế biết, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp; Trợ lý TTgCP, PTTg Vũ Đức Đam;
các Vụ: QHĐP, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).vt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp