Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5319/VPCP-TCCV
V/v xây dựng, ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2021

 

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Về đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 3570/BNV-TCBC ngày 22 tháng 7 năm 2021 về việc xây dựng Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành các Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan rà soát, đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy, tập trung vào những điểm hạn chế, bám sát vào việc tổng kết đã trình Trung ương, Quốc hội để đề xuất sửa đổi Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, giảm đầu mối, giảm khâu trung gian, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo tinh thần các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; trình Chính phủ trong tháng 8 năm 2021.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, Trợ lý TTg, Vụ PL;
- Lưu: VT, TCCV (3)TH.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Trần Văn Sơn