Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SY T
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4443/SYT-NVD
V/v triển khai Thông tư số 27/2021/TT-BYT quy đnh kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2022

 

Kính gửi:

- Phòng Y tế quận/huyện/thành phố Thủ Đức;
- Cơ sở bán lẻ thuốc (nhà thuốc).

Ngày 20/12/2021, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 27/2021/TT-BYT về việc quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử.

Để đảm bảo việc thực hiện Thông tư số 27/2021/TT-BYT đạt hiệu quả, Sở Y tế đề nghị:

- Phòng Y tế quận/huyện/thành phố Thủ Đức triển khai Thông tư số 27/2021/TT-BYT, hướng dẫn các nhà thuốc và người hành nghề trên địa bàn thực hiện việc tiếp nhận đơn thuốc điện tử.

- Các nhà thuốc trên địa bàn thành phố thực hiện việc tiếp nhận đơn thuốc điện tử và liên thông dữ liệu bán thuốc thông qua Hệ thống cơ sở dữ liệu dược quốc gia.

- Việc bán thuốc và lưu đơn thuốc thực hiện theo quy định tại Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú, Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú, Thông tư số 44/2018/TT-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu và kê đơn kết hợp thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thuốc hóa dược.

Sở Y tế thông báo cho các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Quản lý Dược (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Hệ thống cơ sở dữ liệu Dược quốc gia (để đăng tải);
- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVD (VTTH);
                 ĐVD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hoài Nam