Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 43471/CT-TTHT
V/v hạch toán mua TSCĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV dược liệu TW2
Địa chỉ: Số 94 Thụy Khê, phường Thụy Khê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội; MST: 0103053042

Ngày 09/5/2019, Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 030519/CV-TCKT đề ngày 08/5/2019 của Công ty TNHH MTV dược liệu TW2 hỏi về hạch toán mua TSCĐ bằng Quỹ đầu tư phát triển. Về nội dung này, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Nội dung vướng mắc về hạch toán kế toán khi mua TSCĐ không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế TP Hà Nội, đề nghị Công ty liên hệ với Vụ chế độ Kế toán và Kiểm toán - Bộ Tài chính để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT5;
- Phòng DTPC;
- Lưu: VT, TTHT(2).

CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn