Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3804/VPCP-KTTH
V/v áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với việc xây dựng Nghị định của Chính phủ

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2024

 

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Công Thương

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Tờ trình số 3508/TTr-BCT ngày 24 tháng 5 năm 2024 về việc xin lùi thời hạn trình Chính phủ và áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với việc xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2022) (dự thảo Nghị định), Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

1. Bộ Công Thương khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định trình Chính phủ trước ngày 15 tháng 6 năm 2024 bảo đảm tiến độ, chất lượng.

2. Bộ Công Thương thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tại Thông báo số 206/TB-VPCP ngày 08 tháng 5 năm 2024 về tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, Nghị quyết của Quốc hội, theo đó Bộ Công Thương có văn bản gửi Bộ Tư pháp có ý kiến về việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với việc xây dựng dự thảo Nghị định; trên cơ sở đó, Bộ Công Thương hoàn chỉnh báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

3. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Lê Minh Khái,
- Các Bộ: CT, TP;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân,
Các Vụ: PL, TH;
- Lưu: VT, KTTH (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 3804/VPCP-KTTH năm 2024 áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với việc xây dựng Nghị định của Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 3804/VPCP-KTTH
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 03/06/2024
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Mai Thị Thu Vân
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 03/06/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản