Hệ thống pháp luật

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 365/TTg-CN
V/v Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Đường dây 500 kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2024

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa.

Xét đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Tờ trình số 3052/TTr-EVN ngày 30 tháng 5 năm 2024 và ý kiến thm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 3297/BTNMT-QHPTTNĐ ngày 24 tháng 5 năm 2024 về việc phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Đường dây 500 kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Đường dây 500 kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa như đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và ý kiến thẩm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các văn bản nêu trên.

2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của thông tin và số liệu; chỉ đạo thực hiện Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Đường dây 500 kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa đã được phê duyệt theo đúng quy định pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trần Hồng Hà (để b/c);
- Bộ TNMT;
- UBND các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ C
ng TTĐT, các Vụ: TH, NN, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trần Hồng Hà

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 365/TTg-CN năm 2024 Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Đường dây 500 kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 365/TTg-CN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 04/06/2024
  • Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  • Người ký: Trần Hồng Hà
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 04/06/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản