Hệ thống pháp luật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2684/BGDĐT-GDĐH
Vv đính chính Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2024

 

Kính gửi:

- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử của Chính phủ.

Qua rà soát, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hiện lỗi kỹ thuật tại Điều 2 Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đính chính như sau:

Tại Điều 2 Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học đã in: “...Quyết định số 22/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai...”.

Nay sửa thành: “...Quyết định số 22/2001/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai...”.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT. Hoàng Minh Sơn (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc Bộ GDĐT;
- Các đại học, học viện, trường đại học; trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; các tổ chức, cá nhân liên quan;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, GDĐH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Nguyễn Thu Thủy

 

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 2684/BGDĐT-GDĐH năm 2024 đính chính Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT về quy chế đào tạo trình độ đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  • Số hiệu: 2684/BGDĐT-GDĐH
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 05/06/2024
  • Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Người ký: Nguyễn Thu Thủy
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 05/06/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản