Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2621/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT theo Nghị định số 94/2023/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2024

 

Kính gửi: Công ty TNHH Công Nghệ Cảm Tạ.
(Thửa đất số 553, Tờ bản đồ số 202, Đường D1, KDC Việt Sing - P. Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương)

Ngày 03/6/2024 Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/2024/PĐHQ ngày 28/5/2024 của Công ty TNHH Công Nghệ Cảm Tạ đề nghị hướng dẫn về việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng linh kiện bóng đèn theo Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ pháp luật về hải quan và pháp luật về quản lý thuế, người khai hải quan có trách nhiệm kê khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.

Căn cứ Mục VI, Phần B Phụ lục III Nghị định số 94/2023/NĐ-CP, trường hợp hàng hóa là phụ tùng và linh kiện phần cứng, điện tử (bộ phận, phụ tùng của các nhóm sản phẩm phần cứng, điện tử thuộc nhóm từ Mục I đến Mục V Phần B Phụ lục này; các thiết bị bán dẫn, đèn điện tử, mạch điện tử và dây cáp điện; tụ điện; điện trở; cuộn cảm; đền đi ốt điện tử (LED); các thiết bị bán dẫn; mạch in; mạch điện tử tích hợp; cáp đồng, cáp quang; loại khác) thì không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT. Mã số HS ở cột (10) Phụ lục I, cột (10) Phần A và cột (4) Phần B Phụ lục III chỉ để tra cứu. Việc xác định mã số HS đối với hàng hóa thực tế nhập khẩu thực hiện theo quy định về phân loại hàng hóa tại Luật Hải quan và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Hi quan.

Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu quy định tại Nghị định số 94/2023/NĐ-CP để thực hiện và liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn chi tiết.

Tổng cục Hi quan thông báo để Công ty TNHH Công Nghệ Cảm Tạ biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Hoàng Việt Cường (
để b/c);
-
Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đặng Sơn Tùng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 2621/TCHQ-TXNK năm 2024 về thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 94/2023/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 2621/TCHQ-TXNK
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 07/06/2024
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Đặng Sơn Tùng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 07/06/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản