Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2473/TCHQ-TXNK
V/v hướng dẫn áp mã HS

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2023

 

Kính gửi: Công ty TNHH An Phú Mỹ.
(Đ/c: Số 171 Phan Trung, KP2, P. Tân Mai, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

Trả lời công văn số 04/CVHQ-APM/2023 ngày 12/5/2023 của Công ty TNHH An Phú Mỹ về việc hướng dẫn áp mã HS cho các mặt hàng nhập khẩu, Tổng cục Hi quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014 thì: “Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đ xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam”.

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích đ phân loại hàng hóa, phân tích đ kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015; Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Công văn của Công ty TNHH An Phú Mỹ chỉ nêu tên 07 mặt hàng, chú giải và hình ảnh của mặt hàng, tuy nhiên không có bất kỳ tài liệu kỹ thuật nào làm cơ sở xác định đặc điểm cấu tạo, thành phần, vị trí lp đặt, công dụng, chức năng... của từng mặt hàng nên Tổng cục Hải quan không đủ cơ sở đ xác định mã số cho từng mặt hàng.

Đề nghị Công ty đối chiếu hàng hóa thực tế với các quy định nêu trên để xác định mã số hàng hóa hoặc liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH An Phú Mỹ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Hoàng Việt Cường (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK (Hồng-3b)
.

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đào Thu Hương

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 2473/TCHQ-TXNK năm 2023 về hướng dẫn áp mã HS do Tổng cục Hải quan ban hành

  • Số hiệu: 2473/TCHQ-TXNK
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 24/05/2023
  • Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
  • Người ký: Đào Thu Hương
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 24/05/2023
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản