Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2374/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2024

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ: Số 1 Phạm Văn Đồng, P. Phước Trung, TP. Bà Rịa Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1956/STNMT-KHTC ngày 18/3/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (sau đây gọi tắt là Sở Tài nguyên) về việc kê khai, nộp thuế TNDN đối với hoạt động đặt hàng nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đến vướng mắc của Sở Tài nguyên, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có công văn số 2096/CTBRV-TTHT ngày 8/3/2024 trả lời Sở Tài nguyên.

Căn cứ quy định tại Điều 56, Điều 57 và Điều 69 Luật Kiểm toán nhà nước số 81/2015/QH13 của Quốc hội thì trường hợp đoàn Kiểm toán nhà nước khu vực XIII thực hiện việc kiểm toán tại Sở Tài nguyên đã có kiến nghị về việc kê khai, nộp thuế TNDN đối với hoạt động đặt hàng nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên thì Sở Tài nguyên phải thực hiện theo kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước. Trường hợp có khó khăn, vướng mc đề nghị Sở Tài nguyên trao đi với Kiểm toán Nhà nước theo quy định của Luật Kiểm toán.

Tổng cục Thuế trả lời để Sở Tài nguyên và Môi trường biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Đặng Ngọc Minh (để b/c);
-
Vụ PC - TCT;
- Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;
-
Website TCT;
- Lưu VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Mạnh Thị Tuyết Mai

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 2374/TCT-CS năm 2024 về kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động đặt hàng Nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc do Tổng cục Thuế ban hành

  • Số hiệu: 2374/TCT-CS
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 05/06/2024
  • Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
  • Người ký: Mạnh Thị Tuyết Mai
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 05/06/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản