Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11728/BGTVT-ĐTCT
V/v điều chỉnh Hợp đồng Dự án BOT QL10 đoạn Quán Toan - Cầu Nghìn, TP Hải Phòng.

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2021

 

Kính gửi:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Ban Quản lý dự án 2;
- Công ty CP Tasco (Nhà đầu tư);
- Công ty TNHH MTV Tasco Hải Phòng (Doanh nghiệp dự án).

Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) nhận được Tờ trình số 290/TTr-BQLDA2 ngày 27/10/2021 của Ban QLDA 2 về việc ký Phụ lục hợp đồng của Hợp đồng BOT số 25/BOT-BGTVT ngày 06/10/2015 Dự án ĐTXD công trình cải tạo, nâng cấp QL10 đoạn từ cầu Quán Toan đến cầu Nghìn, thành phố Hải Phòng theo hình thức Hợp đồng BOT (gọi tắt là Dự án). Sau khi xem xét, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Tờ trình số 290/TTr-BQLDA2 ngày 27/10/2021 của Ban QLDA 2 chưa gửi kèm theo dự thảo Phụ lục điều chỉnh Hợp đồng BOT Dự án. Ngoài ra, đề nghị Ban QLDA 2 phối hợp với Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án bổ sung, làm rõ trong nội dung Tờ trình về lý do và kiến nghị điều chỉnh, sửa đổi Điều 49 về lãi suất, lãi vay đối với vốn BOT của Hợp đồng BOT Dự án đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật.

2. Bộ GTVT đã có các văn bản số 956/BGTVT/ĐTCT ngày 06/02/2020, số 1407/BGTVT-ĐTCT ngày 23/02/2021 yêu cầu Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Ban QLDA 2 hoàn thiện, trình Bộ GTVT Phụ lục điều chỉnh Hợp đồng BOT Dự án cập nhật giá trị chi phí đầu tư sau quyết toán. Tuy nhiên, đến nay các cơ quan, đơn vị nêu trên chưa trình Bộ GTVT Phụ lục điều chỉnh Hợp đồng BOT Dự án.

Đề nghị Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Ban QLDA 2 khẩn trương rà soát, dự thảo Phụ lục hợp đồng (bao gồm cập nhật giá trị thỏa thuận quyết toán về chi phí đầu tư, các thông số tài chính có liên quan), trình Bộ GTVT trước ngày 30/11/2021.

Các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Nguyễn Ngọc Đông (để b/c);
- Vụ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, ĐTCT (03b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ ĐỐI TÁC CÔNG - TƯ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bùi Quang Thái