Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10884/CT-TTHT
V/v: Phân bổ chi phí mua công cụ, dụng cụ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic
Địa chỉ: 367 Nguyễn Trãi, P. Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0300483037

Trả lời văn bản số 1160/PMC ngày 25/11/2014 của Công ty về phân bổ chi phí mua công cụ, dụng cụ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2.2.d Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm: …

2.2. Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau:

d) Phần trích khấu hao vượt mức quy định hiện hành của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. …

Đối với tài sản là công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, … không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định theo quy định thì chi phí mua tài sản nêu trên được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 3 năm.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty theo trình bày có mua tài sản là công cụ, dụng cụ không đáp ứng đủ điều kiện là tài sản cố định theo quy định thì chi phí mua các công cụ, dụng cụ trên được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh tối đa không quá 3 năm, tức có thể tính vào 1 năm hoặc 2 hoặc 3 năm vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT4;
- P.PC;
- Lưu VT; TTHT.
3948_305543 dttchung

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga