Thủ tục hành chính: Thu hồi giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm của doanh nghiệp - Hải Phòng

Thông tin

Số hồ sơ: T-HPG-151566-TT
Cơ quan hành chính: Hải Phòng
Lĩnh vực: Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Quyết định
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng