Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Thẩm định kế hoạch đấu thầu - Hải Phòng

Thông tin

Số hồ sơ: T-HPG-151112-TT
Cơ quan hành chính: Hải Phòng
Lĩnh vực: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Báo cáo thẩm định kế hoạch đấu thầu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng