Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên phương tiện nghề cá - Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin

Số hồ sơ: T-VTB-029646-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Viễn thông – Internet
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Kiểm soát tần số VTĐ khu vực II
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng