Hệ thống pháp luật

dân quân tự vệ

"dân quân tự vệ" được hiểu như sau:

là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, được tổ chức ở địa phương gọi là dân quân, được tổ chức ở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế (sau đây gọi chung là cơ quan, tổ chức) gọi là tự vệ.(Theo Khoản 1, Điều 2, Luật Dân quân tự vệ 2019)