Thủ tục hành chính: Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Thái Bình

Thông tin thủ tục hành chính Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Thái Bình

Số hồ sơ: T-TBH-047643-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế; Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc (kể từ ngày hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng