Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của Thương nhân nước ngoài trong các Khu công nghiệp - Bình Phước

Thông tin

Số hồ sơ: T-BPC-016829-TT
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Thương nhân nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các Khu công nghiệp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phó trưởng Ban Nguyễn Đình Sang
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở: 03 (ba) ngày làm việc (theo quy định là 05 ngày), kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. . Trường hợp thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài; thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ một nước sang một nước khác: 5 (năm) ngày làm việc (theo quy định là 10 ngày), kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng