Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - Quảng Trị

Thông tin

Số hồ sơ: T-QTR-201435-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng nhận và trả kết quả của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Quảng Trị, theo địa chỉ: Quốc lộ 1A, phường Đông Giang, thành phố Đông Hà; Điện thoại: 053.2210964
Thời hạn giải quyết: - 16 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp chỉ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
- 26 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng