Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép tổ chức lễ hội - Bà Rịa-Vũng Tàu

Thông tin

Số hồ sơ: T-VTB-014020-TT
Cơ quan hành chính: Bà Rịa – Vũng Tàu
Lĩnh vực: Nghệ thuật, biểu diễn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng