Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với lớp dạy nghề - Thái Bình

Thông tin

Số hồ sơ: T-TBH-041162-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - thương binh và xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động thương binh và xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng