Thủ tục hành chính: Xếp hạng bảo tàng hạng III đối với bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng tư nhân - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thông tin

Số hồ sơ: B-BVH-020700-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực: Di sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cách thức thực hiện: Không quy định
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị và hồ sơ xếp hạng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi hồ sơ đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ khi nhận được đơn đề nghị, hồ sơ xếp hạng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định việc xếp hạng bảo tàng. - Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi có kết quả thẩm định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi kết quả thẩm định đến Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. - Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định xếp hạng bảo tàng.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng