Thủ tục hành chính: Xếp hạng bảo tàng hạng III đối với bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng ngoài công lập - Bình Phước

Thông tin

Số hồ sơ: T-BPC-143265-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bình Phước
Lĩnh vực: Di sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bằng hình thức trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc qua hộp thư điện tử tthcsvhttdlbp@yahoo.com
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị và hồ sơ xếp hạng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định việc gửi hồ sơ đến Chủ tịch UBND tỉnh
- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đơn đề nghị, hồ sơ xếp hạng, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức thẩm định việc xếp hạng bảo tàng
- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ khi có kết quả thẩm định, Chủ tịch UBND tỉnh gửi văn bản đề nghị và hồ sơ xếp hạng bảo tàng đến đến Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, có ý kiến trả lới bằng văn bản
- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xếp hạng bảo tàng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng