Thủ tục hành chính: Tiếp nhận thông báo việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành - Thanh Hóa

Thông tin thủ tục hành chính Tiếp nhận thông báo việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành - Thanh Hóa

Số hồ sơ: T-THA-078313-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Nội vụ
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Tiếp nhận thông báo ngay trong ngày làm việc khi có đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp huyện nhận được văn bản thống báo hợp lệ do tổ chức tôn giao gửi đến
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng