Thủ tục hành chính: Tiếp nhận thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo - Quảng Trị

Thông tin

Số hồ sơ: T-QTR-128064-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Văn bản trả lời
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng