Thủ tục hành chính: Thủ tục Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân - Kiên Giang

Thông tin thủ tục hành chính Thủ tục Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân - Kiên Giang

Số hồ sơ: T-KGI-120678-TT
Cơ quan hành chính: Kiên Giang
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế, Công an tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế, Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Thông báo cơ quan quản lý thuế và mục lục ngân sách nhà nước
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng