Thủ tục hành chính: Thủ tục Đăng ký khai tử quá hạn (việc tử chưa đăng ký trong thời hạn 15 ngày) - Quảng Trị

Thông tin

Số hồ sơ: T-QTR-054219-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Thực hiện ngay trong ngày làm việc sau khi đã nhận đầy đủ các giấy tờ hợp lệ. Nếu cần xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm nhưng không quá 5 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng tử
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng