Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới (áp dụng tại các xã biên giới giáp với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) - Quảng Trị

Thông tin

Số hồ sơ: T-QTR-055038-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tư pháp
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 37 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng