Thủ tục hành chính: Thông báo về người nước ngoài đến làm việc - Vĩnh Long

Thông tin

Số hồ sơ: T-VLG-144481-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính hoặc qua đường bưu điện hoặc fax
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ghi sổ theo dõi
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng