Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Thẩm định kết quả đấu thầu - Hà Tĩnh

Thông tin

Số hồ sơ: T-HTI-055504-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng