Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Quyết toán vốn xây dựng cơ bản hàng năm - Bắc Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Quyết toán vốn xây dựng cơ bản hàng năm - Bắc Ninh

Số hồ sơ: T-BNI-070278-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Ninh
Lĩnh vực: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính Bắc Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trước ngày 25 tháng 3 năm sau
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng