Thủ tục hành chính: Phê duyệt Điều lệ hội, Điều lệ tổ chức phi chính phủ - Thanh Hóa

Thông tin thủ tục hành chính Phê duyệt Điều lệ hội, Điều lệ tổ chức phi chính phủ - Thanh Hóa

Số hồ sơ: T-THA-030954-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ Thanh Hoá
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ:
Tại Sở Nội vụ 8 ngày
Tại Ủy ban nhân dân tỉnh 7 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng