Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật - Bắc Giang

Thông tin

Số hồ sơ: T-BGI-245802-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở ban ngành có liên quan
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ và hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng