Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Lấy ý kiến về thiết kế cơ sở các dự án nhóm B, C sử dụng các nguồn vốn không phải vốn ngân sách - Bạc Liêu

Thông tin

Số hồ sơ: T-BLI-117780-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng quản lý kiến trúc – quy hoạch của Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Dự án nhóm B: 13 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ);
Dự án nhóm C: 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản góp ý về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng