Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Khai quyết toán thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp khai quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế - Bộ Tài chính

Thông tin thủ tục hành chính Khai quyết toán thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp khai quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế - Bộ Tài chính

Số hồ sơ: B-BTC- BS290
Cơ quan hành chính: Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuế thu nhập cá nhân
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Thuế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cá nhân nộp hồ sơ khai thuế tại bộ phận một cửa của Cục thuế nơi cá nhân nộp hồ sơ khai thuế trong năm
Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho người nộp thuế
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Cơ quan thuế không phải trả kết quả
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng