Thủ tục hành chính: Hủy tem rượu - Bộ Tài chính

Thông tin

Số hồ sơ: B-BTC-BS273
Cơ quan hành chính: Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuế - phí – lệ phí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế quản lý trực tiếp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Cục trưởng Cục Thuế ra văn bản chấp thuận cho hủy tại đơn vị sau khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận cho hủy tại đơn vị của Cục trưởng Cục Thuế
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng