Thủ tục hành chính: Hưởng trợ cấp một lần đối với người Hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc - Quảng Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Hưởng trợ cấp một lần đối với người Hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc - Quảng Ninh

Số hồ sơ: T-QNH-103624-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng lao động thương binh và xã hội
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng