Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Thông tin

Số hồ sơ: B-BLD-BS167
Cơ quan hành chính: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực: Lao động – Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Người sử dụng lao động nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người sử dụng lao động theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định về việc hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng