Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Giải quyết hỗ trợ học nghề - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Thông tin

Số hồ sơ: B-BLD-199997-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực: Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Người lao động phải nộp đơn đề nghị hỗ trợ học nghề trực tiếp tại trung tâm dịch vụ việc làm
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định về việc hỗ trợ học nghề hoặc văn bản trả lời người lao động đối với trường hợp người lao động không đủ điều kiện để được hỗ trợ học nghề theo quy định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng