Thủ tục hành chính: Đánh giá công nhận phòng thí nghiệm - Bộ Khoa học và Công nghệ

Thông tin

Số hồ sơ: B-BKC-004433-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Công nhận chất lượng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc, Phó giám đốc
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng công nhận chất lượng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Đánh giá tại chỗ Tổ chức chứng nhận
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng