Thủ tục hành chính: Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (trong trường hợp chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xử lý về hình sự) - Thanh Hóa

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (trong trường hợp chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xử lý về hình sự) - Thanh Hóa

Số hồ sơ: T-THA-031569-TT
Cơ quan hành chính: Thanh Hóa
Lĩnh vực: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ Thanh Hóa
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố nơi người được thuyên chuyển có hộ khẩu thường trú
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng