Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty cổ phần - Quảng Trị

Thông tin

Số hồ sơ: T-QTR-131926-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Trường hợp chuyển đổi trụ sở trong phạm vi một huyện hoặc một thị xã của tỉnh Quảng Trị): Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp chuyển trụ sở sang các huyện, thị xã khác trong tỉnh hoặc chuyển từ các tỉnh, thành phố khác đến Quảng Trị): Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Cục Thuế tỉnh: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng