Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thay đổi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Số hồ sơ: B-BKH-080874-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng