Thủ tục hành chính: Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký đối với trường hợp hồ sơ đăng ký hợp lệ có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nộp hồ sơ đăng ký trước ba (03) giờ chiều) - Sở Tài nguyên và Môi trường - Thái Bình

Thông tin

Số hồ sơ: T-TBH-038274-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở, Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ghi nội dung đăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chứng nhận việc đăng ký vào đơn yêu cầu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng