Thủ tục hành chính: Đăng ký số lượng, loại tem rượu dự kiến sử dụng trong năm/ Mua tem rượu - Bộ Tài chính

Thông tin

Số hồ sơ: B-BTC-BS262
Cơ quan hành chính: Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuế - phí – lệ phí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: - Trường hợp đăng ký số lượng, loại tem rượu dự kiến sử dụng trong năm: Không phải trả kết quả cho người nộp thuế
- Trường hợp mua tem rượu: Ngay trong ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Trường hợp đăng ký số lượng, loại tem rượu dự kiến sử dụng trong năm:Hồ sơ gửi đến cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết; Trường hợp mua tem rượu: Số lượng tem được mua theo quy định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng