Thủ tục hành chính: Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất - Lạng Sơn

Thông tin

Số hồ sơ: T-LSN-283678-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp xã; Cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, xây dựng, nông nghiệp, thuế; Kho bạc
Cách thức thực hiện: Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Không quá 30 ngày làm việc, đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý, Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng