Thủ tục hành chính: Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản - Quảng Ninh

Thông tin

Số hồ sơ: T-QNH-232332-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các Sở, ngành và địa phương có liên quan (nếu cần thiết)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Không quá 32 ngày làm việc kể từ khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận “một cửa”, trong đó: - Kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ, ban hành văn bản tiếp nhận hồ sơ: trong 02 ngày làm việc. - Kiểm tra tọa độ, diện tích khu vực đề nghị chuyển nhượng: trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày có văn bản tiếp nhận hồ sơ. - Hoàn thành việc thẩm định các tài liệu, hồ sơ và các nội dung khác có liên quan đến chuyển nhượng: trong 15 ngày làm việc - Hoàn chỉnh và trình hồ sơ đề nghị UBND Tỉnh cấp phép: trong 02 ngày làm việc. - UBND Tỉnh quyết định cho phép hoặc không cho phép chuyển nhượng: trong 05 ngày làm việc. - Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho tổ chức, cá nhân nhận kết quả: trong 03 ngày làm việc. Trường hợp phải lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan về các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản thì thời gian lấy ý kiến không tính vào thời hạn quy định ở trên
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng