Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Cho người lao động bị mất việc làm trong năm 2009 vay vốn để học nghề - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Thông tin

Số hồ sơ: B-BLD-061928-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực: Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng