Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Chấp thuận khai thác tuyến vận tải hành khách cố định - Sơn La

Thông tin

Số hồ sơ: T-SLA-198016-TT
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Sơn La
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Sơn La
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng Quản lý vận tải - Sở giao thông vận tải Sơn La
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận khai thác tuyến vận tải hành khách cố định
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng